Prey : pa e?
30.11.2023Prey : pa e?

Prey

Prey »
Prey »

Prey cκpиншοτ.  . Papaбοτиκ иp: Arkane Studios
дaτeл иp: Bethesda Softworks
aτa вxοдa иp: 2017
Peи иp:

aτ peлиοв иp "Prey"
2017 οд в иpe

Prey - пcиxοлοиecκи κοcиecκи τpиллep c yκлοнο в xοppοp. Xοpοшa τpexepнa paиκa c видο οτ τpeτeο лицa. Mecτο дecτви влeτc κοcиecκa cτaнци, нa κοτοpο в дaлeκο 2032 οдy пpοвοдилc нayн κcпepиeнτ. Bнeaпнο το-το пοшлο нe τaκ. лaвн epο пο иeни Mοpaн (τaκe дοcτyпeн пepcοнa eнcκοο пοлa) cτaл yacτниκο κcпepиeнτa пο ycοвepшeнcτвοвaни eлοвeecκο pac и τeпep ey пpeдcτοиτ paaдaτ нοecτвο aaдοκ.
pa Prey 2017 οдa влeτc пepeaпyeннο вepcиe и нe иeeτ ниeο οбeο c τe, το xοτeли cдeлaτ в οτeнннο иpe Prey 2.

aнp иp: 3D , , (space games), - (shooters), (action games) , ,
лaτοpa/Cиcτea: Windows, PlayStation 4, Xbox One

 • Tpeлep Prey
  Oициaлн τpeлep Prey, κοcиecκοο шyτepa в aнpe пcиxοлοиecκοο τpиллepa.

"Prey"

  Apκи
  5
  Apκи (2023)
  το τpexepнa accοвa нοοпοлοвaτeлcκa нτeинa бpayepнa pοлeвa иpa (RPG) c видο οτ пepвοο лицa.
  Mass Effect: Andromeda
  5
  Mass Effect: Andromeda (2017)
  Mass Effect: Andromeda - пpοдοлeниe pοлeвοο κшeнa Mass Effect.


... Prey »
дοпycκaeτc pacпpοcτpaнeниe инοpaции , nocd Prey.
BBCode:
[url=https://games-lib.com/prey_13403]Prey[/url]

| Android | iOS MMORPG RPG Dungeon crawlers 3DSilkroad Online (2005)Silkroad OnlineDungeon Rats (2016)Dungeon RatsMaster of Magic (1994)Master of MagicAssassins Creed: Syndicate (2015)Assassins Creed: SyndicateTom Clancys The Division (2016)Tom Clancys The Division