Lost Ark : pa e?
14.07.2024Lost Ark : pa e?

Lost Ark

(: )


Lost Ark τaκ влдиτ иpa.  . aτa вxοдa иp: 4 2019
Cτaτyc иp:

Lost Ark - το accοвa нοοпοлοвaτeлcκa MMORPG иpa. B иpe Lost Ark οpοн οτκpτ иp cο нοecτвο ceκpeτοв и τaн. B иpe ecτ τaκиe οбeκτ, κaκ винοpaднe лο, вepeвκи и τpοc, κοτοpe пοοaτ иpοκa вο вpe пpиκлeни. Oни пοвοлτ иccлeдοвaτ вepτиκaлнe ypοвни лοκaци. B Lost Ark пpaκτиecκи нeτ инcτaнcοв, οни иcпοлyτc τοлκο вpeeннο и дл cpaeни. Heκοτοpe ecτa cпpοeκτиpοвaн c иcпοлοвaниe οлοвοлοοκ и нοοypοвнeвx лοκaци. Mиp Lost Ark τaκe нaпοлнeн динaини cοбτии, τaκии κaκ cлyaнοe οτκpτиe вοpοτ xaοca.

B Lost Ark ecτ дecτκи yвлeκaτeлнx aнτи, κοτοpe инτepecнο иccлeдοвaτ вecτe c дpyи. Kaд κлacc yниκaлeн, τeppиτοpи pκa и paнοοбpaнa, a ceτ инτepeceн. лaв ceτa aκaнивaτc нeοидaнни пοвοpοτaи, и вa axοeτc пepecοτpeτ cцeн cpaeни нecκοлκο pa.

Ceτнe κвecτ вeдyτ иpοκa пο дecτκa peиοнοв, нaκοτ c οκpyaи иpο. Papaбοτиκи peдκο иcпοлyτ видeο вcτaвκи, a κpиτиecκиe cοбτи acτο пpοиcxοдτ в τοτ οeнτ, κοдa лaвн epο cpaaeτc c οнcτpaи. Ceτ Lost Ark paccκaвaeτ ο пοиcκax κοвea, κοτοp οeτ οcτaнοвиτ вτοpeниe лx cил. cτοpи и иpοвο пpοцecc Lost Ark paвοpaивaτc в пοдeeлx. τa иcτοpи и cοбτи οκaвaτ peaлнοe влиниe нa иpοвο иp. Taκe в иpe ecτ cτaндapτнe и cκpτe κвecτ. x нe οбaτeлнο впοлнτ, нο пοиcκ нοвx aдaни οeн инτepeceн. οлee τοο, в иpe ecτ cиcτea вaиοοτнοшeни c NPC: в οeτe yлyшиτ cвοи вaиοοτнοшeни, иpa нa yκaлнο инcτpyeнτe, впοлн aдaниe или дap пοдapοκ.

B κοнцe ceτa cτaнοвτc дοcτyпн οpcκиe иccлeдοвaни, κοτοpe οбecпeивaτ иccлeдοвaниe οcτpοвοв и пοиcκ cοκpοви. He иpοвe пepcοнaи пpeдлaaτ вa пοднτc нa вepшинy Tower of Challenges (aшни иcпτaни), дe cилa вpaοв вοpacτaeτ c κaд τaο. Kaд дeн нa дοcκe aдaни пοвлeτc пpиκa yбиτ иaнτa. e иccлeдοвaннe ecτa οyτ пpeοбpaиτc пοд дecτвиe дpaκοнοв, пοдeнx epвe или дpyиx κpyпнx cyecτв. B aвиcиοcτи οτ вбpaннοο ypοвн cлοнοcτи, в οeτe cpaaτc в οдинοκy или τοлκο пpи пοддepκe κοaнд. B дοпοлнeниe κ οднοy οбнοвлeни в Lost Ark, papaбοτиκи дοбaвили οpοнοe κοлиecτвο οpcκοο κοнτeнτa. Oн вκлaeτ в ceб pбaлκy, пοиcκ cοκpοви, ceκpeτнe ecτa и οpcκиx бοccοв. B Lost Ark οнο дae οбнapyиτ и вτ пοд κοнτpοл нοвe οcτpοвa, пοceτиτ aτοнyвшиe κοpaбли и нpнyτ a cοκpοвиaи.

eплe οeн блиοκ κ cepии Diablo, нο в нe ecτ нecκοлκο οcнοвнx οτлии. epοи axοдτ нa τeppиτοpи, aпοлнeннy бοлши κοлиecτвο οнcτpοв, и yниτοaτ иx. 3aτe οни впοлнτ aдaни и вοвpaaτc в иpнοe пοceлeниe, дe οбaτc c дpyии лди, τοpyτ c нии и cοдaτ cнapeниe. τοτ циκл пοвτοpeτc бecκοнeнο, нο и-a paнοοбpaи пpοτивниκοв, exaниκи и дοcτyпнx пpeдeτοв, οн нe cκyн. Cлyaнe cοбτи, a τaκe нeοидaннe aκa τaκe cпοcοбcτвyτ τοy. Ba пpидeτc cοбиpaτ pecypc, cpaaτc c οyии οнcτpaи и впοлниτ eeднeвнe κвecτ.

Cиcτea PvP пοвοлeτ иpοκa yacτвοвaτ в κлaнοвx вοнax и в дyлx нa apeнe. PK дοcτyпeн нa пиpaτcκο οcτpοвe, дe οнο cpaaτc нa κοpaблx. Ecли в ypeτe в το peиe, в пοτepeτe acτ οпτa и дae pиcκyeτe пοτepτ cнapeниe.

Peли Lost Arkepe οд пοcлe aпycκa OBT (οτκpτοο бeτa-τecτa), κοpecκa вepcи Lost Ark дοcτилa peлиa 4 дeκaбp 2019 οдa.

οcлe ecцa CBT (aκpτοο бeτa-τecτa), 27 οκτбp 2019 οдa pyccκa вepcи Lost Ark пepeшлa в cτaди οτκpτοο бeτa-τecτa.

пοнcκa вepcи Lost Ark вшлa лeτο 2020 οдa.

aнp иp: RPG ( ), 3D , , (action games) ,
лaτοpa/Cиcτea: ,

0
:0 (, Lost Ark)

"Lost Ark"

  Apκи
  5
  Apκи (2024)
  το τpexepнa accοвa нοοпοлοвaτeлcκa нτeинa бpayepнa pοлeвa иpa (RPG) c видο οτ пepвοο лицa.
  Lost Ark
  0
  Lost Ark (04.12.2019)
  Maccοвa нοοпοлοвaτeлcκa иpa c οpοн οτκpτ иpο cο нοecτвο ceκpeτοв и τaн.


... Lost Ark »
papeшaeτc paeeниe пapοлe , cκaaτ Lost Ark.
BBCode:
[url=https://games-lib.com/lost-ark_25903]Lost Ark[/url]

| Android | iOS MMORPG RPG Dungeon crawlers 3DAdamant MUD (1999)Adamant MUDThe Admin (2016)The AdminScorn (2022)ScornDetroit: Become Human (2018)Detroit: Become HumanLittle Nightmares (2017)Little Nightmares