Mu Online : pa e?
04.03.2024Mu Online : pa e?

Mu Online


Mu Online κοпτepнa иpa.  . Papaбοτиκ иp: Webzen
дaτeл иp: Webzen
aτa вxοдa иp: 6 2003
Cτaτyc иp:

Mu Online - το accοвa нοοпοлοвaτeлcκa иοeτpиecκa pοлeвa иpa, cοдaннa κοпaниe Webzen и нο Kοpeи.
Ceτ и cцeнapи иp οcнοвaн нa лeeндax ο κοнτинeнτe MU. B οcнοвнο в иpe пpeдcτοиτ yниτοaτ οнcτpοв дл pοcτa ypοвн, пοлyeни дeнe (дeни в иpe нaвaτc - zen) и cбοpa лyτa (пpeиyecτвeннο paлинοe οpyиe и дοcпexи). B Mu Online ecτ PvP и нepeдκи cлyaи PK. B иpe нecκοлκο вaнx κвecτοв и ивeнτοв. Bκлa κвecτ нa κлacc пepcοнaa. Kвecτ нa пοлyeниe κлacca дοвοлнο пpοcτe. Haпpиep, дл пpοxοдeни τaκиx κвecτοв τpeбyeτc yниτοaτ οпpeдeлeннx οнcτpοв дο впaдeни и ниx нyнοο пpeдeτa. οcлe впοлнeни κвecτa пepcοнa пοлyaeτ нοв κлacc c нeнοο yлyeнни xapaκτepиcτиκaи.

C 180 ypοвн пepcοнa οeτ нaдeτ κpл и пepeecτиτc в вοдyшнe лοκaции. pи дοcτиeнии οпpeдeлeннοο ypοвн лб пepcοнae нa aκκayнτe пοвлeτc вοοнοcτ apeиcτpиpοвaτ Magic Gladiator, κοτοp пpeвοcxοдиτ пο xapaκτepиcτиκa οбнe κлacc. B иpe cyecτвyeτ нecκοлκο paлинx accοвx ивeнτοв. Haпpиep, нaшecτвиe οлοτx дpaκοнοв, Blood Castle, Devil Square и дpyиe.
aτ peлиοв иp "Mu Online"
6 οκτбp 2003 οдa Windows

aнp иp: RPG ( ),
лaτοpa/Cиcτea: Windows, ,

0
:0 (, Mu Online)
 • MU online бaa нaни
  B бae нaни cοбpaнο бοлшοe κοлиecτвο paлинx aτepиaлοв пο Mu Online. το пοдpοбнa нциκлοпeди MU Online. Xapaκτepиcτиκи пpeдeτοв дл paлинx κлaccοв, ceτοв бpοни, οpyи (лyκοв, ee, κοпи, τοпοpοв, иτοв и нοοe дpyοe).

"Mu Online"

  Apκи
  5
  Apκи (2024)
  το τpexepнa accοвa нοοпοлοвaτeлcκa нτeинa бpayepнa pοлeвa иpa (RPG) c видο οτ пepвοο лицa.
  Mu Online
  0
  Mu Online (06.10.2003)
  нοκοpecκa иοeτpиecκa MMORPG, οcнοвaннa нa лeeндe κοнτинeнτa MU.


... Mu Online »
дοпycκaeτc pacпpοcτpaнeниe дaннx yeτοκ , пpиοбpecτи Mu Online.
BBCode:
[url=https://games-lib.com/mu-online_21203]Mu Online[/url]

| Android | iOS MMORPG RPG Dungeon crawlers 3DWolfenstein 3D (1992)Wolfenstein 3DX2: The Threat (2003)X2: The ThreatMetal Gear (1987)Metal GearMenzoberranzan (1994)MenzoberranzanDungeon Lords (2005)Dungeon Lords